Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ACETEX s.r.o. IČ 09904671 se sídlem Rybná 716/24 - Staré Město Praha 1 - 110 00 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Rybná 716/24 - Staré Město Praha 1 - 110 00
email: info@acetex.cz
telefon: +420 776 747 413

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

1.Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení poptávky či dotazu odeslaného pomocí kontaktního formuláře; při odeslání formuláře jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení dotazu či poptávky (jméno a příjmení, kontakt), poskytnutí osobních údajů je zde nutným požadavkem, bez poskytnutí osobních údajů není možné poptávku či dotaz z kontaktního formuláře vyřídit.
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 1.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.IV. Doba uchovávání údajů

1.Správce uchovává osobní údaje

•po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

1.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymažeV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.Příjemci osobních údajů jsou osoby

•zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,

•zajišťující marketingové služby.

1.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.VI. Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte

•právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

•právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

•právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

•právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

•právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

1.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osobyVIII. Závěrečná ustanovení

1.Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře.

3.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.